ТБ УТСБ 

Украина

Я хочу тут работать
×

ТБ УТСБ 

Товарна бiржа «Унiверсальна товарно-сировинна бiржа» (ТБ «УТСБ») зареєстрована у 2002 роцi i протягом  рокiв свого iснування вiдкрита для спiвробiтництва  усiм, хто зацiкавлений у прозорій, законодавчо забезпеченій торгiвлi.     

За роки незалежностi в Українi створено бiржовий  товарний ринок, який довiв свої переваги, забезпечуючи механiзм вiльної реалiзацiї бiржового товару та конкурентного цiноутворення. На сучасному етапi ТБ «УТСБ» приймає активну участь у розвитку бiржового ринку товарних ресурсiв у вiдповiдностi до свiтових стандартiв.      

Метою нашої дiяльностi є:

 • формування й розвиток прозорого та цивiлiзованого бiржового товарного ринку в Українi;
 • сприяння реалiзацiї Програми приватизацiї;
 • створення механiзму ефективної та справедливої конкуренцiї за єдиними  прозорими правилами.

Для реалiзацiї мети Бiржа органiзує й проводить бiржовi торги та аукцiони з продажу бiржового товару, а саме:

 • сiльськогосподарської продукцiї i сировини, продовольчих товарiв, лiсоматерiалiв, кольорових та дорогоцiнних металiв, енергоносiїв, продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарiв народного вжитку, матерiалiв, сировини, продукцiї iнтелектуальної власностi;
 • державного майна при його вiдчуженнi та приватизацiї;
 • земельних дiлянок  та права їх оренди;
 • нерухомого майна: квартир, житлових будинкiв, iнших об'єктiв житлового фонду, дач, гаражiв, об'єктiв незавершеного будiвництва виробничого й цивiльного призначення;
 • будь-яких транспортних засобiв;
 • цiлiсних майнових  комплексiв (пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв);
 • конфiскованого, безхазяйного, закладеного та iншого майна, що пiдлягає вiдчуженню на  вiдкритих торгах та аукцiонах;
 • iнших товарiв, ресурсiв й послуг, якi допущенi до обiгу на Бiржi.                                                                     

Всi Члени Бiржi й нашi клiєнти одержують повний комплекс юридичних, консультацiйних, iнформацiйних, рекламних, органiзацiйних та iнших послуг, у тому числi:

 • юридично - iнформацiйне обслуговування Членiв ТБ «УТСБ»  та її вiдвiдувачiв з питань реалiзацiї  окремих видiв майна;
 • надання учасникам бiржових торгiв та iншим зацiкавленим органiзацiям, пiдприємствам i громадянам iнформацiї про товари (послуги), що реалiзуються на ТБ «УТСБ»;
 • надання консультацiй Членам ТБ «УТСБ» та її вiдвiдувачам щодо Правил бiржової торгiвлi, ситуацiї на товарному ринку, з питань цiноутворення;
 • проведення незалежної оцiнки майна та рецензування звiтiв про незалежну оцiнку майна;
 • надання комплексу рекламно-маркетингових послуг для органiзацiї реалiзацiї майна на вiдкритих торгах та аукцiонах.